Какво е Ротаракт

Поглед върху Ротаракт

Ротаракт е създаден през 1968г от Ротари в САЩ и сега се е разпространил по целия свят с над 140 000 членове в 6 053 клуба в 128 страни.

Организацията се базира на млади клубове, които варират по размер от 15 до 50 члена. Чрез обществени и международни проекти Ротаракторите помагат  за подобряването на живота на хората около тях. Успоредно с това те развиват лидерски качества и професионални умения, и установяват мрежа от приятелства.

Ротаракт е приятелство, родено от работа.

Клубът основно се съсредоточава около четирите основни дейности:

  • Развитие на лидерските качества:

Ротаракт създава лидери, а те създават силни клубове с ефективни програми.

  • Служене на обществото:

Ротаракт клубовете с голямо желание помагат на обществото и ние постигаме това по различни начини. Всеки местен клуб избира проектите, които иска да подпомага. Те се простират от грижи за околната среда до помагане на бедните (обществено онеправданите).

  • Професионално развитие:

Ротаракт Клубовете помагат на техните членове да направят най-добрия избор чрез информиране от семинари за маркетинг и мениджмънт; конференции по бизнес етика; програми за професионално поведение и планиране на кариерата; и за нововъведения в бизнес технологията.

  • Международна дейност:

Тъй като Ротаракторите желаят да научат повече за други култури и полагат усилия да поддържат световния мир и разбиране, те се заемат поне с един международен проект на година. Подобни дейности се изразяват в много форми. Ротаракторите набират пари за международни програми за подпомагане при бедствия; правят обменни визити с други Ротаракт Клубове; и доброволно участват с професионалните си умения в международни проекти за развитие и подпомагане.

Ротаракт клубове

Предназначение

Предназначението на Ротаракт е да дава възможност на младите мъже и жени да разширят своите познания и умения, което ще им помогне в тяхното лично развитие, да се занимаят с обществените и социални нужди на мястото, където живеят и да помогнат за установяването на по-добри взаимоотношения между всички хора по света посредством изграждането на мрежа от приятели, служещи на обществото.

Цели

1)     Да развие професионалните и ръководителски умения;

2)     Да наблегне на уважението към правата на другите въз основа на признанието, че всеки човек е важен;

3)     Да признае достойнството и значимостта на всяко полезно занятие като възможност да служиш на другите;

4)     Да бъдат признати, прилагани и насърчавани етическите стандарти като присъщи качества на ръководителя и отговорност на работното място;

5)     Да развие познанията и разбирането на нуждите, проблемите и възможностите на местното общество и хората по света;

6)     Да осигури възможности за лични и групови дейности в подкрепа на местното общество и да насърчи международното разбирателство и добронамереността към всички хора.

Ротаракт клубовете се състоят от млади хора на възраст между 18 и 30 години включително, които живеят, работят или учат в близост до спонсориращия ги Ротари клуб. Ротаракт клубовете работят под напътствията на техния местен Ротари Клуб. Тяхното име идва от комбинацията на думите Ротари и действие (action).

За да се осигури приемственост сред членовете на един Ротаракт клуб, по всяко време трябва да се поддържа баланс на възрастите, доколкото това е възможно. Ротаракт клубът се управлява от Съвет на директорите, който включва президента, последния бивш президент, вицепрезидента, секретаря, ковчежника и допълнителните директори, чийто брой се определя от клуба.  Всички те се избират сред членовете, които отговарят на всички изисквания за членство в клуба. Изборът на ръководители и директори се провежда веднъж годишно преди 1 март по методи, отговарящи на местните обичаи и процедури, но никога не бива да се поставя условие за повече от обикновено мнозинство от присъстващите членове и за повече от спазване на изискванията за членство.

Мото на Ротаракт

Следното мото е възприето за подходяща употреба от Ротаракт клубовете и техните членове:

„Приятелство чрез общественополезна дейност.“

Четиристранният тест на Ротари, в едно изречение звучи така:

Приятели,

Аз знам, че това е истината,

Вярвам, че е справедливо за всички, които засяга,

Със сигурност ще създаде нови приятелства и добронамереност

и ДА – ползата ще е за всеки“ !!!